ഫാക്ടറി ടൂർ

കമ്പനി

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG
ഫാക്ടറി
fac05
ശിൽപശാല

ഉത്പാദനം

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ഗുണനിലവാര പരിശോധന

fac13
fac14
ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ്
പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് 02
ഫാക്ടറി