ഡിസൾഫറൈസേഷൻ സ്കിഡ്

 • പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനം തന്മാത്രാ അരിപ്പ ഡീസൽഫറൈസേഷൻ

  പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനം തന്മാത്രാ അരിപ്പ ഡീസൽഫറൈസേഷൻ

  നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തോടൊപ്പം, ഞങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തെ വാദിക്കുന്നു, അതിനാൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.എന്നിരുന്നാലും, പ്രകൃതി വാതക ചൂഷണ പ്രക്രിയയിൽ, പല വാതക കിണറുകളിലും പലപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെയും പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വികാസത്തോടെ, പ്രകൃതിവാതക ഡീസൽഫ്യൂറൈസേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, എന്നാൽ അതേ സമയം, പ്രകൃതിവാതക ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും ചികിത്സയുടെയും ചെലവ് അതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചു.

 • ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇന്ധന വാതക ശുദ്ധീകരണ യൂണിറ്റ്

  ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇന്ധന വാതക ശുദ്ധീകരണ യൂണിറ്റ്

  ആമുഖം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തോടൊപ്പം, ഞങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ഊർജത്തെ വാദിക്കുന്നു, അതിനാൽ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജമെന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ ആവശ്യവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.എന്നിരുന്നാലും, പ്രകൃതി വാതക ചൂഷണ പ്രക്രിയയിൽ, പല വാതക കിണറുകളിലും പലപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെയും പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വികാസത്തോടെ, പ്രകൃതിവാതക ഡീസൽഫ്യൂറൈസേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, എന്നാൽ അതേ സമയം...
 • മോളിക്യുലാർ സീവ് ഡിസൾഫറൈസേഷൻ സ്കിഡ്

  മോളിക്യുലാർ സീവ് ഡിസൾഫറൈസേഷൻ സ്കിഡ്

  മോളിക്യുലാർ സീവ് സ്വീറ്റിംഗ് സ്കിഡ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന മോളിക്യുലാർ സീവ് ഡസൾഫറൈസേഷൻ (ഡെസൾഫറൈസേഷൻ) സ്കിഡ് പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണത്തിലോ പ്രകൃതി വാതക കണ്ടീഷനിംഗിലോ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.ചട്ടക്കൂട് ഘടനയും ഏകീകൃത മൈക്രോപോറസ് ഘടനയും ഉള്ള ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റൽ അലൂമിനോസിലിക്കേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് മോളിക്യുലാർ അരിപ്പ.

 • പ്രകൃതി വാതകം മധുരമാക്കുന്ന സ്കിഡ്

  പ്രകൃതി വാതകം മധുരമാക്കുന്ന സ്കിഡ്

  MDEA നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഡസൾഫറൈസേഷൻ (ഡെസൾഫറൈസേഷൻ) സ്കിഡ്, MDEA സ്വീറ്റിംഗ് സ്കിഡ് എന്നും പ്രകൃതി വാതക ഡീസൽഫ്യൂറൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണത്തിലോ പ്രകൃതി വാതക കണ്ടീഷനിംഗിലോ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.

 • പ്രകൃതി വാതക മധുരപലഹാര ഉപകരണങ്ങൾ സ്കിഡ്

  പ്രകൃതി വാതക മധുരപലഹാര ഉപകരണങ്ങൾ സ്കിഡ്

  പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ നിന്ന് മോളിക്യുലാർ സീവ് സൾഫൈഡ് നീക്കംചെയ്യൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മോളിക്യുലർ സീവ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മധുരപലഹാര ഉപകരണങ്ങൾ (ഡെസൾഫ്യൂറൈസേഷൻ) സ്കിഡ്, പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിവാതക ചികിത്സയിൽ നിന്നും H2S നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.

 • പ്രകൃതി വാതക ചികിത്സയ്ക്കായി MDEA desulphurization skid

  പ്രകൃതി വാതക ചികിത്സയ്ക്കായി MDEA desulphurization skid

  MDEA സ്വീറ്റിംഗ് സ്കിഡ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന MDEA desulphurization (desulfurization) skid, പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണത്തിലോ പ്രകൃതി വാതക കണ്ടീഷനിംഗിലോ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.